Regulamin Salonu

Regulamin świadczenia usług Salonu Agnieszka Belczyk Kosmetolog

§ 1
Postanowienia ogólne

1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług Salonu.

2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie Agnieszka Belczyk Kosmetolog, ul. Litewska 4a/4, 35 – 302 Rzeszów, zwanego dalej „Salonem”.

3. Salon Agnieszka Belczyk Kosmetolog powiązany jest ze stroną internetową: www.belczyk-kosmetolog.pl, kontem na Facebooku: @agnieszkabelczykkosmetolog, kontem na Instagramie @belczyk_kosmetolog oraz adresem e-mail: [email protected]

4.Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego Zabiegu zwanego dalej „Zabiegiem” lub skorzystania z oferty salonu w zakresie zakupu kosmetyków zwanego dalej „Zakupem”.

5.Przystąpienie do Zabiegu lub Zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu bez konieczności jego podpisania. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu rezerwacji Zabiegu lub dokonania Zakupu w Salonie.

6. W Salonie świadczone są usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00, a w soboty od 9.00 do 15.00. W święta lub dni ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny. Godziny otwarcia i zamknięcia Salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych tj. absencji wykonującego zabiegi lub losowych, o czym Klienci zostaną poinformowani telefonicznie lub przy użyciu mediów społecznościowych.

7. Salon świadczy kompleksowe usługi w postaci zabiegów z zakresu kosmetologii medycznej oraz estetycznej, a także oferuje możliwość Zakupu kosmetyków marki PCA Skin, Dermomedica, Dermaquest i innych, oraz Voucherów na Zabiegi.

8.Szczegółowy opis wszystkich Zabiegów wykonywanych w Salonie Agnieszka Belczyk Kosmetolog znajduje się na stronie internetowej Salonu pod a www.belczyk-kosmetolog.pl dresem a ponadto wszelkich informacji udziela Personel Salonu Agnieszka Belczyk Kosmetolog.

9. Aktualna oferta Salonu jest dostępna w Salonie oraz na stronie internetowej www.belczyk-kosmetolog.pl .

10. Ceny produktów dostępnych w Salonie określa cennik dostępny w Salonie.

11. Ceny Zabiegów zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, z uwagi na to, że Zabiegi są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

12. Ceny Zabiegów ustalane są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności, odpowiedzialności a także czasu wykonywanego Zabiegu.

13. Właściciel Salonu zastrzega sobie zmianę cen, o czym poinformuje Klientów poprzez stronę internetową, Facebook, Intagram lub bezpośrednio przed Zabiegiem lub Zakupem.

14. Za wykonane Zabiegi oraz zrealizowane Zakupy w Salonie Agnieszka Belczyk Kosmetolog płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą, telefonem lub Blikiem.

15. Klientem Salonu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

16. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Wykonujący Zabieg jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

17. Zabrania się filmowania na terenie Salonu bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Salonu.

18. Klienci Salonu ponoszą odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.

19. Salon ani jego Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie Salonu.

20. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

21. Promocje i rabaty oferowane przez Salon nie podlegają łączeniu.

22. W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
23. Zrealizowane w Salonie Zakupy nie podlegają zwrotowi.

 

§ 2
Wizyty w towarzystwie

1. Sugeruje się nie przychodzić na Zabiegi z dziećmi. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Salon ani jego Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawienie dzieci w Salonie bez opieki.

2. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

3. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt. 

§ 3
Rezerwacje i anulowanie wizyt

1. Klienci mogą dokonywać rezerwacji zabiegów telefonicznie pod numerem tel.606-927-782 lub za pośrednictwem aplikacji Messenger – Facebook, Instagram lub poczty e-mail [email protected]. W razie nieodebrania telefonu przeznaczonego do rezerwacji Zabiegu, personel Salonu dołoży wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie.

2. Na dwa dni przed umówioną wizytą wysyłane jest do Klienta – za pomocą wiadomości sms – powiadomienie przypominające o terminie wizyty.

3. W razie rezerwacji kilku Zabiegów w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie na każdy z nich i zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. W razie późniejszego przybycia na pierwszą z wizyt Salon ma prawo nie zrealizować pozostałych zarezerwowanych Zabiegów.

4. Salon zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w dostawie Internetu czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy wiadomości sms nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia Salonu.

5. W razie rezygnacji z umówionego Zabiegu, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Salonu najpóźniej na 1 dzień przed planowanym Zabiegiem lub wyjątkowo w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku anulowania rezerwacji, kolejne zapisy na Zabiegi będą mogły nastąpić po wpłacie zadatku o wartości 50% ceny rezerwowanego Zabiegu, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie.

6. Klienci korzystający pierwszy raz z usług Salonu, zobowiązani są dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości ceny rezerwowanego Zabiegu.

7. Zrealizowanie wpłaty zadatku można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem lub Blikiem. Wymagane jest by kwota zadatku została zaksięgowana najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego Zabiegu.

8. W przypadku spóźnienia Klienta (do 15 minut) na wykonanie Zabiegu, pracownik Salonu ma prawo odmówić wykonania Zabiegu lub zmienić jego formę ze względu na ograniczony czas. Ten sam zapis dotyczy sytuacji w której Klient w trakcie wykonywania Zabiegu decyduje się na inny Zabieg niż zaplanowany.

9. W przypadku znacznego spóźnienia Klienta (powyżej 30min) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu.

10. W sytuacjach o których mowa w ust. 8 i 9 Salon ma prawo zachować uiszczony zadatek.

11. Personel Salonu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego Zabiegu do 24 godzin przed jego terminem lub w sytuacjach losowych w dniu zarezerwowanej wizyty. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta na zaproponowany termin Zabiegu, Salon zwraca Klientowi zadatek we wpłaconej wysokości.

12. Trzykrotne nieprzystąpienie Klienta do Zabiegu w umówionym terminie uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji oraz odmowy wykonania Zabiegu.

13. Personel Salonu zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania Zabiegu, jeśli spotka się niestosownym, wulgarnym zachowaniem Klienta.

§ 4
Procedury wykonywanych Zabiegów

1. Salon gwarantuje wykonanie Zabiegów w najwyższym standardzie według najszerszej wiedzy i umiejętności.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt Zabiegów wykonywanych w Salonie zależy od indywidualnych cech organizmu oraz wieku Klienta i nie może być gwarantowany przez Salon.

3. W celu prowadzenia jak najlepszej dokumentacji postępujących efektów, w Salonie wykonywane są zdjęcia stref poddawanych Zabiegom. Są one kluczowe do rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

4. Wykonujący Zabieg zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania Zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych, innych chorób zakaźnych lub złego samopoczucia Klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia Wykonującego Zabieg o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – zadatek wniesiony przez Klienta nie podlega zwrotowi.

5. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu mają obowiązek powiadomienia wykonującego Zabieg o wszelkich dolegliwościach czy wątpliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia Zabiegu.

6. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie w czasie Zabiegu, a także ewentualnych skutków ubocznych.

7. Klienci zobowiązani są poinformować wykonującego Zabieg o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegów.

8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne wynikające z niestosowania się do zaleceń o których Klient został poinformowany na piśmie przed wyrażeniem zgody na Zabieg, a także w przypadku zatajenia istotnych informacji na temat stanu zdrowia przed Zabiegiem.

9. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

10. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu porządkowane jest stanowisko pracy.

§ 5
Personel

1. Osoby wykonujące Zabiegi są odpowiednio przeszkolone do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Osoby wykonujące Zabiegi są zobowiązane do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia Klientów salonu.

3. W Salonie stosuje się tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

4. Podczas wykonywania Zabiegu dopuszcza się możliwość odebrania przez wykonującego Zabieg połączenia telefonicznego, ale tylko za zgodą Klienta, u którego jest wykonywany Zabieg. Odebrane połączenie powinno trwać możliwie jak najkrócej, tylko w celu udzielenia niezbędnej informacji lub powiadomienia osoby dzwoniącej o późniejszym wykonaniu połączenia do osoby dzwoniącej, już po zakończeniu Zabiegu.

§ 6
Vouchery/kupony upominkowe

1. Kupon upominkowy zwany także Voucherem jest:
a) bonem na Zabieg z oferty Salonu oraz kosmetyki sprzedawane w Salonie,
b) wystawiany na określoną kwotę i zostaje nabyty przez Klienta w Salonie lub za pośrednictwem Massanger – Facebook, Instagram lub drogą e-mail dalej zwanego Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2. Kupony upominkowe (Vouchery) sprzedawane są w formie zaproszenia zapakowanego w kopertę.

3. Płatność za Kupony upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą, telefonem lub Blikiem.

4. Kupon upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w Salonie Agnieszka Belczyk Kosmetolog zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu.

5. Kupony jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu – w tym okresie należy wykorzystać kupon poprzez skorzystanie z Zabiegu lub zrealizowanie Zakupu kosmetyku/ów dostępnych w Salonie.

6. Po upływie terminu ważności Kuponu, jego niewykorzystana wartość w całości lub w części ulega utracie.

7. Kupon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Zabiegów.

8. Osoba obdarowana kuponem zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty zgodnie z zapisami dot. rezerwacji i anulowania wizyt o którym mowa w § 3 Regulaminu.

9. Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kuponów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość z wykorzystanego Zabiegu.

10. Zgodnie z życzeniem osoba Obdarowana może dopłacić do kuponu jeżeli wartość Zabiegu z którego chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

11. Płatności kuponem nie można łączyć z promocjami i rabatami.

12. W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

13. Kupon upominkowy może być wykorzystany wyłącznie przez osobę na którą zostały wystawiony.

14. Integralną częścią Kuponów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas zakupu kuponu Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

15. Fakt, że Obdarowany nie jest bezpośrednio dokonującym zakupu nie zwalnia go z zapoznania się z Regulaminem przed zrealizowaniem Kuponu.

§ 7
Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji od wykonanego Zabiegu.

2. Wszelkie reklamacje należy składać osobiście lub w jednej z następujących form: telefonicznie, za pośrednictwem Messenger – Facebook, Instagram oraz poczty e-mail.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamacje nie później niż w terminie 21 dni od dnia wykonania Zabiegu. Zgłoszona reklamacja w późniejszym terminie nie zostanie uwzględniona.

4. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez Pracownika Salonu sprzedaży usługi czy towaru).

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczącej osiągniętych efektów, Salon może odwoływać się do dokumentacji zdjęciowej prowadzonej w trakcie serii zabiegowej.

7. W razie uwzględnienia przez Salon reklamacji dotyczącej niezgodności wykonanego Zabiegu z Umową, Salon, według wyboru Klienta, nieodpłatnie dokona powtórnie Zabieg, a w przypadku, gdy Zabieg powtórnie nie może być wykonana, Salon zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę za wadliwie wykonany Zabieg.

8. Określenie niezgodności Zabiegu z Umową ma charakter ocenny, gdyż zwykle efekt końcowy widoczny jest po dokonaniu serii lub cyklu zabiegów.

§ 8
  Zapisy końcowe

1. Każdy Klient ma prawo do wglądu w Regulamin, cennik Zabiegów i certyfikaty uzyskane przez pracowników Salonu.

2. Salon przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (Dz.U.UE.L.2018.127.2 t.j.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

3. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Salon używa danych wyłącznie do kontaktu z Klientami i gwarantuje, że nie będzie ich nadużywał, zarówno w przypadku sms, jak i wiadomości e-mail.

5. Regulamin Salonu jest opublikowany na www.belczyk-kosmetolog.pl

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu Agnieszka Belczyk Kosmetolog, są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 r

8. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie Salonu będą rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salon.

9. Właściciel Salonu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Salon określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia swojej działalności. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Klienta.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.